Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

Děti – klienti, příjemci pomoci

Příloha č. 1

ke Směrnicí Tanga pro nakládání s osobními údaji:

Záznam o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR

osobních údajů

Dětí – klientů, příjemců pomoci (“Děti-Klienti, osoby”)

TANGEM – správcem osobních údajů

 

 Jméno a kontaktní údaje správce a případného pověřence pro ochranu osobních údajů

 Pavel Klempíř, tel.: 777 795 860,  klempir ( @ ) clovickovani.cz

 Účely zpracování
 • Úspěšné naplnění a správa účasti Dětí-klientů, osob – příjemců pomoci v projektech Tanga-správce a naplnění účelu projektů (tedy splnění jejich přání), jejich veřejné a společenské hodnoty ve prospěch Dětí-klientů, osob, jimž jsou určeny

 • Za účelem vylepšování projektů a s ním zvýšené úspěšnosti a užitečnosti a nabídky pomoci Tanga-správce Dětem-klientům, osobám, jimž jsou určeny

 • Za účelem marketingu a PR projektů Tanga-správce s cílem získání a především vnitřního oslovení co nejširšího spektra a počtu Dárců-Ježíšků

 Právní základ zpracování
 • Dítě – klient, osoba nebo jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo, ve výjimečných případech umožněných mu legislativou (§ 23 odst. 1 písm. l) zákona č. 109/2002 Sb.,nemožnost dosáhnout souhlasu od zákonného zástupce: „..a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte,“ atd.), ředitel Domova, udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úspěšné účasti Dítěte-klienta, osoby v projektech Tanga-správce

 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na Tango vztahují,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Tanga a Dětí-klientů, osob kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 Popis kategorie subjektů údajů

Děti, klienti a osoby zařazené do projektů Tanga-správce, za účelem zajištění pomoci a podpory jim.

Popis kategorie údajů

Pro naplnění úspěšné účasti Dítěte-klienta, osoby v projektech Tanga-správce a naplnění jejich cílů to jsou:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, zájmy, znevýhodnění, adresa (pro naplnění cíle projektu je v jeho aplikaci viditelné pouze Křestní méno, bez příjmení, číselný kod, přibližný věk, zájmy, obecně druh znevýhodnění bez jakékoliv diagnostické specifikace a přání, udaje nejsou personifikovány a ztotožňovány s konkrétní osobou prostřednictvím obrazových a zvukových záznamů)

 • všechny výše uvedené identifikační údaje hrají zásadní a rozhodující roli v rozhodovacím procesu dárců-veřejnosti v prvním kroku se vůbec rozhodnout o své účasti / neúčasti v projektu, kdy svoji hlavní roli hraje společenská atmosféra ve smyslu nedůvěry k mnoha projektům, aktivitám, fondům, nadacím, sbírkám s nedohledatelným a nekonkrétním výsledkem a naložením s pomocí dárců a naopak transparentnost Daruj hračku a ve druhém kroku při volbě a výběru dítěte/klienta, jemuž chce dárce poskytnout svoji pomoc

ÚDAJ

FORMÁT

DŮVOD UVEDENÍ, ROLE ÚDAJE

JMÉNO

 

 

 

Adéla H,482/28

křestní jméno

základní prvek výběru ze strany dárců, kdy volí dle jmen vlastních členů rodiny ap.

nezastupitelný identifikátor v organizaci akce

 

1.písmeno příjmení

nezastupitelný identifikátor v organizaci akce – je do ní zařazeno 2.500 dětí/klientů (jen v uvedeném př. “Adéla” jich je 28)

orientační a kontrolní prvek dárců

 

ID kod

technologická potřeba přenosu dat

 

věk

základní prvek výběru ze strany dárců, kdy volí např. vrstevníky či vrstevníky  vlastních členů rodiny ap.

kontrolní a bezpečnostní prvek transparentnosti ve vztahu k přáním (5 leté dítě si těžko bude přát notebook..)

DOMOV

Ostrava-DD

základní prvek výběru ze strany dárců, kdy volí domovy dle vlastního bydliště, či geografických priorit

nezastupitelná organizační role v oblasti zasílání, doručování a kontroly příjmu splněných přání

ZÁJMY

příroda, PC

silný prvek výběru ze strany dárců

HANDICAP

mentální, na vozíku, tělesný, výslovnostní

jeden z nejsilnějších prvků výběru dárce

orientace a ztotožnění se dárce s tím, komu chce pomoci

kontrolní a bezpečnostní prvek transparentnosti ve vztahu k přáním (“vozíčkář” si těžko bude přát horské kolo..)

 • obrazové a zvukové záznamy ilustrativního charakteru ve vztahu k projektům Tanga-správce, vyjadřujícího atmosféru, emoce a dopad projektů Tanga-správce a účasti Dárce-Ježíška a bez vazby k identitě či místu pobytu, Domova,  Dítěte-klienta, osoby, které jsou hlavní motivační a zpětná vazbou

 • malovaná a textem vyjádřená přání, která jsou předmětem, základem a podstatou účasti Dítěte-klienta, osoby v projektech Tanga-správce a jejich textová zdůvodnění, vztah Dítěte-klienta, osoby k přání, jeho splnění a popis přání 

Pro marketingové účely to jsou:

 • obrazové a zvukové záznamy ilustrativního charakteru ve vztahu k projektům Tanga-správce, vyjadřujícího pouze atmosféru, emoce a dopad projektů Tanga-správce a účasti Dárce-Ježíška a bez vazby k identitě či místu pobytu, Domova,  Dítěte-klienta, osoby, pouze jako motivační a oslovující prvek

 • malovaná a textem vyjádřená přání, která jsou předmětem a podstatou účasti Dítěte-klienta, osoby v projektech Tanga-správce a jejich textová zdůvodnění, vztah Dítěte-klienta, osoby k přání, jeho splnění a popis přání

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

Včetně příjemců ve třetích zemích (mimo EU/EHP) nebo mezinárodních organizacích.

 • Tango-správce, jeho pověření zaměstnanci a smluvní zprostředkovatelé Tanga-správce, kteří údaje využívají k výkonu své činnosti, zajištění a zlepšení projektů Tanga-správce a jím deklarované pomoci a služeb Dítěti-klientovi, osobě

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad poskytovatelů IT služeb zajišťujících aplikace projektů – Leksys s.r.o.

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad poskytovatelů přepravních služeb zajišťujících realizaci projektů–GLS Czech republic s.r.o

 • sdělovací prostředky, propagační materiály, internet, aplikace Tanga-správce zajišťující jeho projekty (obrazové a zvukové záznamy, v souvislosti s plněním účelu účasti Dítěte-klienta, osoby v projektech  Tanga-správce, výhradně ilustrativního charakteru, vyjadřujícího pouze atmosféru, emoce a dopad projektů Tanga-správce a účasti Dárce-Ježíška, bez jakékoliv personalizace a identifikace s osobou nebo místem jejího pobytu, tedy Domovem)

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad e-shopů zapojených do projektů Tanga-správce

 • instituce pro něž jsou údaje nutné pro výkon kontroly, dozoru, dohledu atd.  spojených s výkonem veřejné moci (FÚ ap.)

Informace o případném předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP) nebo mezinárodní organizace

Včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 GDPR doložení vhodných záruk..

 Nedochází a nebude docházet k předávání či ukládání osobních údajů mimo EU/EHP.

 Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

 10 let od poslední účasti v projektu

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření přijatých pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení údajů

Technická bezpečnost a opatření vycházejí z cílů informační bezpečnosti, kterými je:

 • zajištění ochrany informací během celého jejich životního cyklu, a to v úložišti, při přenosu i při jejich užití

 • informace jsou oprávněným uživatelům dostupné v okamžiku, kdy je potřebují pro svoji činnost,

 • nepřetržité zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Technickou, organizační (administrativní) a fyzickou bezpečnost a opatření zajišťujeme:

 • identifikací a autentizací (chráněnými přístupy),

 • autorizací (oprávněními),

 • odpovědností u smluvních zpracovatelů

 • antivirovými programy koncových zařízení a jejich pravidelnou aktualizací

 • školením a dodržováním základních bezpečnostních pravidel zaměstnanců a smluvních zprostředkovatelů

 • fyzickým zabezpečením hardware a listinných dokumentů

 Datum vyhotovení záznamu

 záznam zpracování platný od 25.5.2018

Jméno a pozice osoby, které záznam vyhotovila

Pavel Klempíř, MBA

ředitel, statutární zástupce

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Děkujeme, že nám dáváte šanci být z vozíků k něčemu, pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

 

.t-support.

 

.ict-pro.

 

.strojirna vraga.

 

.

Coloseum_hrdy_300.

 

.pcsinek.

Hrdí partneři mobility

 Děkujeme, za servisování, abychom my, z vozíků, vůbec mohli pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

carset vyskov

Kompletní a špičkové servisní služby všech značek, typů a druhů

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Děkujeme za pomoc se zajištěním galaprogramu předání

.maierkorduletch.

 

.manatech.

 

  .vysilamezive.

 

 .KD ostrov.

 

.soundcontrol.

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

 

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

fatra
Coloseum nemovitosti
Duo trans
Online4u
ICT Pro-2
Lamacars
Orvest
Lomax
Vabex
Linde
ICT Pro
Agro CV
General Logistics Systems Czech Republic
Faster CZ
technology-support
GLS-ParcelShop
Strojírna Vrága
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
AVEFLOR
AGP Projekční Atelier
HIWIN
PRETOL HB
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
atelier-r
ABI-EPG
KOVO LEDEČ
AGENTURA VELRYBA
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
První hanácká BOW
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
LPW
TR Instruments
FAnn Retail
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
Foxon
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
mouthmouse
webnode
obchodaci
vodnanskekure
infos
manatech
eri