Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.

Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, 58001;  IČO: 62060678

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tento vnitřní předpis upravuje postup zaměstnanců společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. (dále jen „Tango“), osob a subjektů vykonávajících zprostředkovatelskou činnost pro Tango na základě zprostředkovatelské smlouvy a dalších pověřených osob při nakládání, zpracování a ochraně osobních údajů zpracovávaných Tangem, jakožto správcem údajů za účelem plnění právních povinností Tanga ve vztahu k jeho zaměstnancům dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

1.2.  Zásady nakládání s osobními údaji v této směrnici uvedené se vztahují jak na osobní údaje zaměstnanců Zaměstnavatele, tak na osobní údaje zprostředkovatelů, zákazníků, dodavatelů, účastníků projektů (Daruj hračku a dalších) nebo jiných partnerů (fyzických osob) Tanga nebo jejich zástupců či kontaktních osob, zpracovávané zaměstnanci a osobami, které osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s Tangem (dále jen „Pověřené osoby“).

 

1.3.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2. POVĚŘENÉ OSOBY

2.1.    Pověřenými osobami, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje jsou:

2.1.1.   členové statutárního orgánu,

2.1.2.   zaměstnanci zařazení na pozice HR oddělení (lidských zdrojů),

2.1.3.   osoby, které zabezpečují informační systémy pro zpracování osobních údajů,

2.1.4.   jiné osoby, které k tomu mají oprávnění na základě uzavřené smlouvy,

 

2.2.   Kontaktní osobou pro oblast zpracování osobních údajů u Tanga je Pavel Klempíř, MBA, ředitel, společník, Tel.:777795860,   E-mail: klempir@clovickovani.cz

 

3.   NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Pověřené osoby jsou povinny zpracovávat osobní údaje způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

3.2.  Písemnosti a digitální záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí být zabezpečena v uzamykatelných prostorách Tanga, popř. na jiných místech, kde je možno zajistit jejich ochranu. O přístupu Pověřených osob k osobním údajům je vedena evidence, ve které je uvedeno minimálně, jaké údaje a z jakého důvody byly zpřístupněny.

 

3.3.   Data obsahující osobní údaje, která jsou uložena na serverech Tanga, příp. Pověřených osob, musí být zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob, před změnou, zničením, ztrátou, neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím osobních údajů, a to zejména použitím individuálních uživatelských hesel, šifrováním, zálohou apod.

 

3.4.  Zaměstnanci či Pověřené osoby nejsou oprávněny osobní údaje nahrávat na jakýkoliv přenosný počítač nebo jakýkoli přenosný nosič dat, který může být vynesen z prostor Tanga, příp. Pověřené osoby, ledaže by takové osobní údaje byly zašifrovány.

 

3.5.   V případě zjištění či podezření týkající se porušení zabezpečení osobních údajů, je Pověřená osoba povinna neprodleně informovat kontaktní osobu Tanga. Tango je povinno učinit patřičné kroky, zejm. je povinno zdokumentovat každé porušení a v některých případech oznámit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, příp. i přímo subjektům údajů.

 

3.6.  Pověřené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních přijatých za účelem ochrany osobních údajů. Pověřené osoby jsou povinny nakládat s osobními údaji pouze za účelem plnění svých povinností a v souladu s povinnostmi stanovenými příslušnými právními předpisy, touto směrnicí a pokyny Tanga.

 

3.7.   O zpracování osobních údajů vede Tango záznamy v souladu s GDPR , a to pro každé zpracování osobních údajů odděleně podle jeho účelu.

Vzory Záznamů o činnostech zpracování jsou přiloženy v Příloze č. 1, podle účelu: 

Dárce – Ježíšek – osoba plnící přání

Domov a kontaktní osoba – organizace, zařízení a kontaktní osoby za něj;

Dítě – klient, osoba – autor přání, příjemce pomoci, splněného přání;

Obchod, reklama, marketing – smluvní partneři;

Interní – zaměstnanci a smluvní zprostředkovatelé ).

 

3.8.  Tango, potažmo Pověřená osoba zajistí dohled nad zadáváním osobních údajů do příslušných systémů a jejich zpracováváním a bude uchovávat záznamy o osobních údajích vč. údajů o jejich předání či zpřístupnění třetím osobám. Tango zároveň vede evidenci Pověřených osob, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje, včetně formy, rozsahu a důvodu, proč jsou osobní údaje zpracovávány těmito osobami.

 

3.9.    Osobní údaje se zpracovávají pouze v rozsahu nutném k plnění stanovených účelů a pouze po dobu odpovídající těmto účelům. Po uplynutí této lhůty jsou Tango, resp. Pověřené osoby, povinny tyto osobní údaje vymazat, a to včetně všech jejich písemných či elektronických kopií a replikací.

 

4.  TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  PŘIJATÁ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

4.1.   Technická bezpečnost a opatření:

4.1.1.   vycházejí z cílů informační bezpečnosti, kterými je zajištění ochrany informací během celého jejich životního cyklu, a to v úložišti, při přenosu i při užití

 

4.1.2.   informace jsou oprávněným uživatelům dostupné tehdy, kdy je potřebují,

 

4.1.3.   zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

 

4.2.   Technickou bezpečnost a opatření Tango zajišťuje:

4.2.1.   identifikací správce či pověřené osoby uživatelským jménem

 

4.2.2.  autentizací správce či pověřené osoby heslem

 

4.2.3. autorizací, tedy přidělením oprávnění správce či pověřené osoby, případně dalších osob či zpracovatelů odpovídajících nutným potřebám přástupů

 

4.2.4.   accountingem – zajištěním odpovědnosti u smluvních zpracovatelů

 

4.2.5.   antivirovými programy koncových zařízení a jejich pravidelnou aktualizací

 

4.3.   Organizační – administrativní bezpečnost a opatření:

4.3.1.  v oblasti zaměstnanců a smluvních zprostředkovatelů – školením a dodržováním základních bezpečnostních pravidel (především v: komunikaci, internetového prostředí, zacházení s informacemi, přístupů do systémů a koncových zařízení, používání e-mailů, mob.zařízení, vzdálených přístupů a prostředků správce, fyzické ochrany a hlášení nestandardních stavů)

 

4.4.   Fyzická bezpečnost a opatření:

4.4.1.    hardware je, v omezené míře, umístěn v  uzamykatelných prostorách sídla společnosti, především ale v uzamykatelných prostorách a místnosti místa pobytu hlavní pověřené a kontaktní osoby Tanga-správce, Pavla Klempíře, obsahuje většinu agendy a splňuje podmínky technické bezpečnosti

 

4.4.2.  hardware využívaný zaměstnanci a smluvními zprostředkovateli obsahuje výhradně omezené množství zákonných údajů nutných k jejich činnosti a realizaci smluvního vztahu, především jimi kontaktovaných smluvních partnerů a tento hardware je vždy umístěn v uzamykatelných prostorách místa pobytu daného smluvního zprostředkovatele a vždy splňuje podmínky technické bezpečnosti

 

4.4.3.   listinné dokumenty, s ohledem na potřebu a převážné využití ICT zaujímají výraznou menšinu v uchovávání údajů, jsou výhradně charakteru smluv s obchodními partnery, jsou uchování pro účely finanční a daňové správy, jsou uchovávány v uzamykatelné schráně uzamykatelné místnosti uzamykatelného místa pobytu hlavní kontaktní osoby Tanga-správce, Pavla Klempíře

 

5.   KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SMĚRNICE

5.1.  Vedoucí zaměstnanci Tanga zajišťují kontrolu plnění povinností vyplývajících z této směrnice a prokazatelné seznámení všech zaměstnanců a smluvních zprostředkovatelů s touto směrnicí.

 

5.2. Porušení povinností zaměstnanců Tanga vyplývajících z této směrnice se považuje za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a může být důvodem výpovědi z pracovního poměru, stejně tak jako ke zprostředkovatelem vykonávané činnosti a může být důvodem k vypovězení zprostředkovatelské smlouvy.

 

6.   REVIZE SMĚRNICE

6.1.  Revize této směrnice je prováděna v případě potřeby, minimálně však jednou ročně. V případě podnětů týkajících se možného narušení ochrany osobních údajů Tango reviduje směrnici za účelem zajištění ochrany osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

7.   ÚČINNOST SMĚRNICE

7.1.   Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

 

Dne: 20.května 2018

Vydal: Pavel Klempíř, MBA

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Děkujeme, že nám dáváte šanci být z vozíků k něčemu, pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

 

.t-support.

 

.Hrdy_partner_Daruj_hracku_ICT-Pro-bok.

 

.strojirna vraga.

 

.

Coloseum_hrdy_300.

 

.pcsinek.

Hrdí partneři mobility

 Děkujeme, za servisování, abychom my, z vozíků, vůbec mohli pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

carset vyskov

Kompletní a špičkové servisní služby všech značek, typů a druhů

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Děkujeme za pomoc se zajištěním galaprogramu předání

.maierkorduletch.

 

.manatech.

 

  .vysilamezive.

 

 .KD ostrov.

 

.Zvuk soundcontrol.

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

  

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

Maier & Korduletsch Maziva k.s.
DRAPS
Nadace Multicraft
Kreston A&CE Audit
Coloseum nemovitosti
Duo trans
Online4u
Lamacars
Lomax
ICT Pro
Agro CV
General Logistics Systems Czech Republic
technology-support
GLS-ParcelShop
Strojírna Vrága
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
AGP Projekční Atelier
HIWIN
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
atelier-r
KOVO LEDEČ
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
TR Instruments
FAnn dětem
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
webnode
obchodaci
vodnanskekure
infos
manatech